Deze disclaimer geldt voor alle websites en domeinen waarvan buro ANDERZ eigenaar is. De website van buro ANDERZ is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het is echter mogelijk dat de inhoud van de site -en de daarin vervatte informatie- verouderd, incompleet of onjuist is. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Wijzigingen/updates

buro ANDERZ behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen in de informatie die wordt aangeboden via de website.

Externe links

De buro ANDERZ website kan koppelingen/hyperlinks bevatten naar websites van derden. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoeker van deze site. buro ANDERZ heeft geen zeggenschap over die sites. Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren voordat u er enige actie of nalaten op baseert. buro ANDERZ kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van de externe links en sluit iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

De teksten van de buro ANDERZ website mogen niet zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd of gewijzigd, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.
Op de inhoud en vormgeving van deze site(s), de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen; teksten, ontwerp, foto’s, eigen logo’s afbeeldingen, grafica, geluids en (of) videofragmenten, en andere objecten), en de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan buro ANDERZ en worden beschermd door (internationale) wetgeving.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina, of de inhoud daarvan waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Voor dergelijk gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van buro ANDERZ te worden verkregen.
Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website(s).

Uitsluiting van aansprakelijkheid

buro ANDERZ sluit iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor:
de inhoud en/of juistheid van de door derden op de website(s) van buro ANDERZ geplaatste gegevens en infomatie, waaronder de op haar website(s) verstrekte gegevens en informatie en ieder gebruik daarvan;
begrepen, teksten, afbeeldingen, grafica, geluids en (of) videofragmenten, software en andere objecten; (vermeende) schade, direct of indirect, voortvloeiend uit, of verband houdenden met het bezoek van de website(s),of het(tijdelijk) niet kunnen verkrijgen van toegang tot de website(s).
Wijzigingen en aanvullingen kunnen ten allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.